Dokumenty dla uczniów

Planowane profile klas w roku szk. 2013/2014:

- humanistyczny z rozszerzonym językiem polskim, historią i wos,

- matematyczno-informatyczny z fizyką, rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka,

- matematyczno-chemiczny z geografią, rozszerzona matematyka, chemia, geografia,

- językowy/lingwistyczny z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim, językiem niemieckim, geografią,

- biologiczno-chemiczny z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką.

 

Łódzki Kurator Oświaty

ŁKO.WNP.110z.70.2012.JO

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70 / 2012

Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 3 października 2012 r.

fragmenty

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych  szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Na podstawie § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz. 232, Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny 2013/14:

2) składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r., do godz. 1300,

3) składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru w formie elektronicznej) oraz, przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej, wprowadzania do systemu naboru danych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- od 28 czerwca do 3 lipca 2013 r., do godz. 13.00,

2. Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej (z zastrzeżeniem § 2 ust. 6):

- od 5 lipca 2013 r., godz. 13.00 do 9 lipca 2013 r., godz. 12.00.

3. Ustala się następujące terminy ogłoszenia list przyjętych do:

1) liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży :

- lista wstępna 5 lipca 2013 r., do godz. 13.00

- lista ostateczna 9 lipca 2013 r., godz. 13.00

§ 2

1. Prowadzenie naboru w formie elektronicznej, możliwe jest jedynie przy umożliwieniu dostępu do systemu przedstawicielowi Kuratorium Oświaty w Łodzi w ramach sprawowanego nadzoru.

2. W przypadku prowadzenia naboru w systemie elektronicznym dla wszystkich organów prowadzących, obowiązuje wspólny regulamin. Regulamin powinien określać jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które w tym systemie uczestniczą.

3. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/14, sformułowana przesz szkoły ponadgimnazjalne podlega upowszechnieniu przed 29 marca 2013 r. i nie może być zmieniona do czasu ogłoszenia listy wstępnej.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

5. Uczniowie gimnazjum, którzy w latach szkolnych 2009/10 i 2010/11 zajęli w konkursach tematycznych (wymienionych w odpowiednich zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty) na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.

6. Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 4), nie biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata – po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 10 lipca 2013 r.

7. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej.

11. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie przeprowadziły pełnego naboru w terminie do dnia 9 lipca 2013 r. – prowadzą dodatkową rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły oraz na zasadach określonych przez szkolną komisję rekrutacyjną.

§ 3

Ustala się następujące dodatkowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej :

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych w ramach elektronicznego systemu naboru logują się na ogólnowojewódzkiej stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl

2. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie,

3. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

4. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 24 do 25 czerwca 2013 r., do godz. 1500, (przy współpracy ze szkolnym administratorem), administrator systemu po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów,

5. Deklaracja wyboru (wraz ze wszystkimi dokonanymi w niej zmianami) powinna być złożona w macierzystym gimnazjum (jeśli jest ono objęte systemem naboru) albo w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji w formie pisemnej oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych,

6. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, określonych w § 2 pkt. 7, jest wystarczająca do przyjęcia (o przyjęciu danego kandydata decyduje liczba punktów a nie pozycja oddziału na liście preferencji).

7. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym :

1) zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku

(dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi)

2) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) ocena zachowania.

8. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż 3 (odwrotnie proporcjonalnie do liczby szkół wybranych w ramach naboru elektronicznego), jedynie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej.

9. W szkole, w której są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja rekrutacyjna od 6 lipca 2013 r., godz. 13.00 dokonuje przyjęć zgłaszających się kandydatów, na podstawie oryginału świadectwa, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.

10. W szkole, w której nie ma wolnych miejsc po ogłoszeniu listy wstępnej, nie dokonuje się przyjęć innych kandydatów spoza tej listy aż do 10 lipca 2013 r., godz. 13.00.

§ 4

Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

1) stopień celujący - 15 punktów

2) stopień bardzo dobry - 13 punktów

3) stopień dobry - 11 punktów

4) stopień dostateczny - 7 punktów

5) stopień dopuszczający - 2 punkty

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

5. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum :

1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):

a) jeden tytuł – 11 punktów,

b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,

2) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):

a) w jednym konkursie – 6 punktów,

b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):

a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,

b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,

albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

7. Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II” otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 56/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2012 roku.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Łódzkiemu Wicekuratorowi Oświaty.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora

Oświaty nr 70/2012 z dnia 3 października 2012 r.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez :

- Łódzkiego Kuratora Oświaty:

1) języka polskiego,

2) języka angielskiego,

3) języka niemieckiego,

4) języka francuskiego,

5) języka rosyjskiego,

6) historyczny,

7) biologiczny,

8) chemiczny,

9) fizyczny,

10) informatyczny,

11) geograficzny,

12) matematyczny,

13) wiedzy o społeczeństwie

14) wiedzy o sztuce (muzyka, plastyka),

 

- komitety główne konkursów i olimpiad

(punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):

1) VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II).

2) VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II)

3) II Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów– etap okręgowy (stopień II).

Załącznik nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora

Oświaty nr 70/2012 z dnia 3 października 2012 r.

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):

1) Konkurs „Matematyka – moja pasja”

2) Konkurs Geograficzno-Turystyczny „Przez lądy, morza i oceany…- Australia i Oceania”

3) Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”

4) Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny

5) Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II

„Papież Słowianin”

6) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

– etap regionalny

7) Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich

– Życie Polaków w latach 1914-1989”

Załącznik nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora

Oświaty nr 70/2012 z dnia 3 października 2012 r.

Wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

- akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

 

 

ZMIANY W STATUCIE

 
free pokerfree poker

Panteon LO

LICZNIK ODWIEDZIN